Zarządzanie Ryzykiem Celnym w Przedsiębiorstwie

//Zarządzanie Ryzykiem Celnym w Przedsiębiorstwie

Najważniejsze pojęcia dot. zarządzania ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie

Rodzaje ryzyka podział ze względu na źródło:

Ryzyko zewnętrzne jest to ryzyko kształtowane przez warunki zewnętrzne, niezależne od organizacji

Ryzyko wewnętrzne jest to ryzyko kształtowane przez warunki wewnętrzne, zależne od organizacji. Występuje ono w szczególności w przypadku braku skutecznych działań kierownictwa dot. wpływania na jego prawdopodobieństwo (wystąpienia) i następstwa (efekty).

Poziomy ryzyka:

Strategiczne np. wybór złej drogi, …. Bankructwo, zakończenie działalności gospodarczej

Taktyczne np. utrata reputacji, …. utrata pozwoleń, certyfikatów….

Operacyjne np. strata finansowa … czasowe problemy z płynnością finansową, zawieszenie certyfikatu, nakaz wprowadzenia procedur naprawczych.

Po co wprowadza się zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie?

 Aby Spełnić kryteria i wymogi niezbędnych do skutecznego ubiegania się o ułatwienia dot. obrotu towarowego z zagranicą oraz aby utrzymać przyznane uprawnienia:

 • Świadectwo AEO uproszczenia celne;

 • Świadectwo AEO bezpieczeństwo i ochrona;

 • Świadectwo AEO uproszczenia celne + bezpieczeństwo i ochrona;

 • Pozwolenie na stosowanie uproszczonych zgłoszeń celnych;

 • Pozwolenie na stosowanie procedury w miejscu;

 • Odroczony termin płatności VAT;

 • Zabezpieczenie generalne w obniżonej wysokości.

Zarządzanie Ryzykiem Celnym w Przedsiębiorstwie

Ryzyko celne (aspekt niekorzystny)

Prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie nastąpi i niekorzystnie wpłynie na:

 • możliwość ubiegania się o ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą;

 • możliwość dalszego korzystania z przyznanych ułatwień np. AEO;

Pośrednio:

 • kontakty z innymi kontrahentami i organami celnymi;

 • wizerunek przedsiębiorcy;

 • organizację pracy, stabilność ekonomiczną, prawną.

Korzyści z zarządzania ryzykiem w firmie

 • Posiadanie ukierunkowanej informacji np. jak zapobiec kontroli celno-skarbowej w siedzibie firmy;

 • Zmierzonej lub oszacowanej pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia: jak często? Ile razy?

 • Zmierzonej lub oszacowanej pod kątem skutków co z tego wynika? Jakie straty?

 • Informacja dot.  rodzaju i szybkości działania tam gdzie jest to niezbędne. Co robić teraz, jutro, w przyszłości. Ile nas to będzie kosztować, ile nie stracimy ….

 • Ochrona przed utratą ułatwień celnych;

 • Ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami;

 • Ochrona wizerunkowa;

 • Ochrona ekonomiczna;

 • Ochrona prawna;

 • Usprawnienie kontroli wewnętrznej

 • Poszerzenie zakresu informacji – zasilanie kadry zarządzającej.

Katalog ryzyk celnych – wybrane przykłady

Nieprawidłowa klasyfikacja towarowa:

 gdzie: zgłoszenia celne do procedury składu celnego, dopuszczenie do obrotu, wywóz

Potencjalne nieprawidłowości:

 • Fiskalne (niewłaściwa stawka celna, VAT – uszczuplenia w należnościach celno-podatkowych lub nadpłata);

 • Legalność obrotu towarowego z zagranicą (omijanie zakazów i ograniczeń nałożonych na grupy towarowe).

Nieprawidłowe deklarowanie pochodzenia towaru:

gdzie: zgłoszenia celne do procedury składu celnego, dopuszczenie do obrotu, wywóz

Potencjalne nieprawidłowości:

 • Fiskalne (niewłaściwa stawka celna, – uszczuplenia w należnościach celno-podatkowych lub nadpłata);

 • Legalność obrotu towarowego z zagranicą (omijanie zakazów i ograniczeń nałożonych na grupy towarowe).

Nieprawidłowe deklarowanie wartości towarów

gdzie: zgłoszenia celne do procedury składu celnego, dopuszczenie do obrotu, wywóz

Potencjalne nieprawidłowości:

 • Zaniżanie wartości celnej – uszczuplenia w należnościach celno-podatkowych;

 • Zawyżanie wartości towaru – pranie pieniędzy, wspieranie terroryzmu, wyłudzenia zwrotu podatku VAT.

Nieprawidłowości przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Unii Europejskiej:

 • Nielegalnego wprowadzenia towarów;

 • Nadwyżki towaru lub mniejsza ilość towaru niż zgłoszona;

 • Omijania ograniczeń i zakazów.

Nieprawidłowości przy sporządzaniu zgłoszeń celnych przywozowych, wywozowych

– inne niż klasyfikacja, pochodzenie, wartość, antydumping np.:

 • Niewłaściwe dane dot. środka transportu;

 • Niewłaściwa masa towaru, ilość opakowań;

 • Niewłaściwy rodzaj waluty;

 • Brak informacji dodatkowych pole 44.

Nieprawidłowości w trakcie realizacji procedury uproszczonej np.:

 • Błędne wpisy w rejestrze;

 • Nieprzestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu na korzystanie z procerury uproszczonej.

PRZEMIESZCZANIE I USUWANIE ODPADÓW – /OCHRONA ŚRODOWISKA/

BIOTECHNOLOGIA, W TYM PRODUKTY GMO – /OCHRONA ŚRODOWISKA/

REFUNDACJE WYWOZOWE /Wspólna Polityka Rolna/

ALKOHOL ETYLOWY SKAŻONY I WYROBY NA BAZIE TEGO ALKOHOLU

ALKOHOL ETYLOWY NIESKAŻONY I WYROBY NA BAZIE TEGO ALKOHOLU

WINA, NAPOJE FERMENTOWANE, PRODUKTY POŚREDNIE ORAZ PIWO

SUSZ TYTONIOWY

Modelowe podejście do zarządzania ryzykiem celnym z wykorzystaniem schematu australijsko- nowozelandzkiego.

Dlaczego ten model:

 • Jest prosty;

 • Szybka możliwość wprowadzenia do organizacji;

 • Jest sprawdzony min. Służbie Celnej oraz przyjęty do dalszego działania w ramach obecnej Służby Celno-Skarbowej;

 • Nie jest kosztowny we wdrożeniu;

Autor:

Piotr Czerkawski – Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.

2019-08-30T17:58:22+00:00