Zarządzanie ryzykiem celnym eksportowym w firmie

//Zarządzanie ryzykiem celnym eksportowym w firmie

Zanim drogi czytelniku zaczniesz zapoznawać się z metodyką zarządzania ryzykiem celnym w Twojej firmie – pytanie, kiedy należy wprowadzić zarządzanie ryzykiem celnym?

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje cyklicznie obrotu towarowego z zagranicą.

Jeżeli Przedsiębiorca korzysta z ułatwień celnych.

W przypadku, gdy jego kontrahenci korzystają z ułatwień celnych.

Korzyści ze stosowania:

 1. Ochrona przed utratą ułatwień celnych
 2. Ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami
 3. Ochrona wizerunkowa
 4. Ochrona ekonomiczna
 5. Ochrona prawna
 6. Usprawnienie kontroli wewnętrznej
 7. Poszerzenie zakresu informacji – zasilanie kadry zarządzającej
Zarządzanie ryzykiem celnym eksportowym w firmie

Reasumując, jeżeli chcemy korzystać z ułatwień celnych – które dają nam wiele korzyści, także finansowych to musimy zarządzać ryzykiem celnym w swojej firmie.

Podstawowe informacje: 

Ryzyko celne (aspekt niekorzystny) – prawdopodobieństwo, że dane zdarzenie nastąpi i niekorzystnie wpłynie na:

 • możliwość ubiegania się o ułatwienia w obrocie towarowym z zagranicą

 • możliwość dalszego korzystania z przyznanych ułatwień np. AEO

 • Pośrednio:

  • kontakty z innymi kontrahentami i organami celnymi
  • wizerunek przedsiębiorcy
  • organizację pracy, stabilność ekonomiczną, prawną

Zarządzanie ryzykiem – ciągły proces polegający na identyfikacji, ocenie, podejmowaniu decyzji – jako reakcji na zidentyfikowane zagrożenia, którego zadaniem jest racjonalne zapewnienie – że  cele Naszej Firmy zostaną zrealizowane. Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany przez kierownictwo, z udziałem wszystkich pracowników.

Identyfikacja ryzyka – Zespół metod, procedur i narzędzi pozwalający na ocenę czy dane zdarzenie, informacja ma negatywny wpływ na Nasza Firmę.  Jeżeli nie istnieją przesłanki wskazujące na prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka lub nie ma możliwości wskazania jego skutkówbadane zagadnienie nie jest ryzykiem.

Pomiar ryzyka – proces myślowy, oparty na doświadczeniu i wiedzy pracowników oraz kadry kierowniczej o funkcjonowaniu jednostki, 

Cel: zminimalizowanie, unikanie, transfer lub akceptacja ryzyk poprzez ich rozpoznanie, oszacowanie oraz wyznaczenie środków zaradczych jako reakcji na zagrożenia.

Poziom ryzyka akceptowalnego – niski poziom ryzyka. Jest to scenariusz sytuacji możliwych do zaakceptowania bez ponoszenia istotnych konsekwencji dla przedsiębiorstwa, zbudowany przez osoby pełniące wyższe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie. Publikowany np. w Polityce Zarządzania Ryzykiem, Strategii Zarządzania Ryzykiem lub innej materialnej formie.

Wskaźniki ryzyka – informacje lub zdarzenia mogące wskazywać na istnienie zagrożenia

 • Np. błędnie wypełnione zgłoszenie

 • Błędnie wystawiona faktura eksportowa

 • Błędny kurs walut

 • Brak nadzoru ze strony eksportera w trakcie załadunku towaru na środek transportu

Obszar ryzyka: jest to zbiór zdarzeń – zaistniałych lub (i) potencjalnych, posiadających cechy wspólne. Przykład: niewłaściwie sporządzone zgłoszenie celne, wcześniejsze pomyłki w zgłoszeniach – mogą spowodować powstanie ryzyka „zatrzymanie towaru do kontroli przez organ celny”. Przedmiotowe ryzyko jest w elementem składowym obszaru ryzyka „Straty finansowe w Firmie związane z eksportem towarów” – spowodowane nieterminowym dostarczeniem towaru do odbiorcy.

Analiza ryzyka – robocza metoda badawcza mająca na celu zminimalizowanie ryzyka przez jego rozpoznanie, oszacowanie oraz wyznaczenie środków zaradczych dla jego zwalczenia. Zastosowanie – pomiar, wnioski, wspomaganie procesów decyzyjnych, budowanie procedur, modyfikacje w procesie zarządzania, wybór nowej drogi.

Profil ryzyka – Opis zidentyfikowanego ryzyka, obszary i wskaźniki ryzyka, wnioski określające środki i metody przeciwdziałania danemu ryzyku. Zastosowanie – dedykowane osobom lub komórkom organizacyjnym – wskazania do działań zaradczych np. minimalizujących ryzyko.

Rejestr ryzyka – wykaz zidentyfikowanych i uporządkowanych według przyjętej hierarchii zagrożeń powiązanych z obszarami ryzyka. Wskazane jest posługiwanie się symbolami obszarów ryzyka i ryzyk im towarzyszących w celu usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem na wszystkich etapach.  Zastosowanie – całościowe zarządzanie ryzykami, budowanie procedur, strategii, informacja dla kadry zarządzającej, wspomaganie procesów decyzyjnych.

Czy zarządzanie ryzykiem jest przydatne w przedsiębiorstwie? 

Prawo Greena: Wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz, o czym mówisz.

Prawo Murphy’ego: Jeżeli coś może się nie udać – nie uda się na pewno. Odwrócenie – jeżeli coś jest możliwe, to kiedyś się wydarzy.

Gdzie należy wprowadzić zarządzanie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie?

Zasada generalna – we wszystkich miejscach i stanowiskach pracy, jeżeli wykonywane tam czynności są związane bezpośrednio lub pośrednio ze stosowaniem przepisów prawa regulującego obrót towarowy z zagranicą.

Uszczegółowienie: Księgowość, biuro eksportu, miejsca załadunku towarów przeznaczonych do procedur celnych oraz bezpośrednie otoczenie. Dotyczy także:

 • Miejsc załadunku towarów przeznaczonych na eksport

 • Miejsc składowania towarów celnych i przeznaczonych do objęcia procedurami celnymi oraz bezpośrednie otoczenie tego miejsca

 • Miejsc produkcji i pakowania towarów przeznaczonych do objęcia procedurami celnymi oraz bezpośrednie otoczenie tego miejsca

 • Miejsc gromadzenia i przechowywania danych dot. obrotu towarowego z zagranicą oraz bezpośrednie otoczenie tego miejsca

 • Stanowisk pracy i innych miejsc wykonywania czynności przez pracowników zatrudnionych w w/w miejscach

 • Środków transportu oraz miejsc postoju i naprawy tych pojazdów

Źródło: 

Powyższy fragment pochodzi z poradnika „Eksport towarów – droga do sukcesu Twojej Firmy”, autorstwa Piotra Czerkawskiego

Autor:

Piotr Czerkawski – Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.

2019-08-30T17:57:53+00:00