Upoważniony przedsiębiorca AEO

//Upoważniony przedsiębiorca AEO

Upoważniony przedsiębiorca AEO – zmiany po 1 maja 2016 r.

Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy w świetle Unijnego Kodeksu Celnego nie ulega znacznemu przekształceniu. Najistotniejszą zmianą z punktu widzenia przedsiębiorcy jest dodanie nowego kryterium dla wnioskującego o pozwolenie AEOC – standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych. Zmianie uległo też kryterium przestrzegania przepisów prawa poprzez rozszerzenie o przepisy prawa podatkowego oraz brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy. Pewnym nieznacznym modyfikacjom uległy również pozostałe kryteria AEO. Zmiana ta wiąże się z koniecznością ponownej oceny dotychczas przyznanych statusów AEO.

Należy również zwrócić na zmianę nazwy. Nie mówimy już o świadectwie AEO lecz o pozwoleniu AEO.

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Podstawa prawna

Z dniem 1 maja 2016 r. zmieniła się podstawa prawna regulująca instytucję upoważnionego przedsiębiorcy. Procedura przyznawania statusu AEO, warunki i kryteria, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie tego statusu, korzyści wynikające z posiadania pozwolenia AEO oraz obowiązki przedsiębiorcy i organów celnych regulują następujące przepisy:

–     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC) Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013 r. tom 56 str. 1,

–     rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28.07.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad określających niektóre przepisy unijnego kodeksu celnego (RD) Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r. str. 1,

–       rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24.11.2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (RW) Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015 r. str. 558,

–   rozporządzenie delegowane (UE) z dnia  17.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 952/2013 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego w okresie, gdy nie działają jeszcze odpowiednie systemy teleinformatyczne, i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 (przejściowe rozporządzenie delegowane – PRD) Dz. Urz. UE L 69z 15.03.2016 str. 1.

Status AEO

Zgodnie z art. 38 UKC przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia:

  • upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego – AEOC; lub

  • upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony – AEOS.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS. Świadectwo połączone zachowuje dotychczasowy znacznik literowy AEOF.

Warunki i kryteria

Kryteria i warunki jakie powinna spełniać osoba ubiegająca się o uzyskanie statusu AEO określone zostały w art. 39 UKC i obejmują one:

a) przestrzeganie przepisów prawa– brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;

b) odpowiedni system zarządzania ewidencjami– wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;

c) wypłacalność finansową– wypłacalność, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

d) standardy kompetencji lub kwalifikacji zawodowych– w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) – dotyczy AEOC– spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; oraz

e) standardy bezpieczeństwa i ochrony– w odniesieniu do pozwolenia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b) – dotyczy AEOS–  odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony, które uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca wykaże, że utrzymuje odpowiednie środki mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw, w tym w obszarze odnoszącym się do integralności fizycznej i kontroli dostępu, procesów logistycznych, procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Przedmiotowe kryteria zostały doprecyzowane w art. 24-28 RW.

Korzyści AEO

Korzyści przysługujące upoważnionym przedsiębiorcom uzależnione są od rodzaju statusu AEO. Wynikają one bezpośrednio z przepisów prawa unijnego i obejmują:

  • Mniejszą liczbę kontroli dokumentów i kontroli fizycznych;

  • Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – przeprowadzenie kontroli poza kolejnością;

  • Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli;

  • Uprzednie powiadomienie o wybraniu przesyłki do kontroli;

  • Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych oraz wyłączność na stosowanie niektórych uproszczeń celnych;

  • Uznawanie statusu AEO w całej UE oraz z krajami partnerskimi, z którymi UE podpisała odpowiednią umowę;

  • Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy i uznanego nadawcy.

Dodatkowo w Polsce Służba Celna przyznała szereg dodatkowych uprawnień przedsiębiorcom posiadającym status AEO. Szczegółowo zostały one opisane w materiale dostępnym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Ponowna ocena statusu AEO

W świetle art. 250 i art. 251 RD istniejące świadectwa AEO podlegają ponownej ocenie i pozostają ważne do momentu jej przeprowadzenia. Ponowna ocena, zgodnie z art. 345 RW, powinna być przeprowadzona do 1 maja 2019 r.

Ponowna ocena istniejących świadectw AEO będzie przeprowadzana sukcesywnie przez organ celny właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o czym AEO zostaną poinformowani przez właściwą Izbę Celną.

zainteresowanie AEO w UE

stan na 15.02.2019
kraj ilość wydanych świadectw AEO
Niemcy 8538
Holandia 1947
Francja 1934
Włochy 1537
Polska 1069
Hiszpania 877
Wielka Brytania 876
Belgia 575
Węgry 499
Austria 433
Szwecja 423
Republika Czeska 314
Portugalia 207
Rumunia 193
Irlandia 186
Grecja 166
Dania 148
Słowenia 131
Słowacja 122
Finlandia 115
Litwa 97
Bułgaria 72
Luksemburg 43
Estonia 38
Łotwa 36
Malta 24
Cypr 21

Ilość wydanych świadectw AOE w Polsce – podział na województwa

województwo ilość wydanych AEO
Mazowieckie 158
Pomorskie 110
Dolnośląskie 107
Wielkopolskie 100
Lubelskie 86
Śląskie 82
Małopolskie 76
Podkarpackie 50
Kujawsko-Pomorskie 43
Lubuskie 40
Podlaskie 39
Łódzkie 37
Warmińsko-Mazurskie 26
Świętokrzyskie 19
Opolskie 10

Źródło:

http://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/aeo-i-uproszczenia-celne/aeo

Autor:

Piotr Czerkawski – Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.

2019-08-30T21:49:02+00:00