Ułatwienia Celne

//Ułatwienia Celne

Procedura uproszczona w miejscu + zgłoszenie uzupełniające

1. Towar jest dostarczany/wysyłany bezpośrednio do/z zakładu firmy.

2. Nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru.

 • Czynności dokonuje pracownik firmy lub przedstawiciel.

 • Towar jest zwalniany do danej procedury elektronicznie lub w szczególnych przypadkach zatrzymany do kontroli – na miejsce przyjeżdża funkcjonariusz urzędu celno-skarbowego i dokonuje kontroli.

 • Osoba upoważniona sama dokonuje zdjęcia/nałożenia zamknięć celnych, sama drukuje i stempluje dokumenty.

Procedura uproszczona w miejscu + zgłoszenie uzupełniające

3. Obejmowanie procedurą towarów poza godzinami i dniami pracy oddziału celnego. Regulacje w udzielonym pozwoleniu na korzystanie z procedury uproszczonej.

4. Niższe koszty logistyczno-organizacyjne – środek transportu wraz z towarem nie musi jechać do wyznaczonego oddziału celnego, nie ma potrzeby dojazdu pracowników biura eksportu/importu, towar dostarczany jest do miejsca przeznaczenia i tam oczekuje na załatwienie formalności.

5. Szybszy dostęp do towaru importowanego.

6. Możliwość racjonalnego planowania dostaw i wysyłek towarów oraz szybszej realizacji zamówień klientów.

7. Obniżenie kosztów magazynowania.

8. Należności celne i podatkowe można regulować później:

 • odroczenie płatnicze przy należnościach celnych pozwolenie na odroczenie płatności należności celnych)

 • rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu w deklaracji podatkowej (VAT-7)

9. Zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych.

10. Upoważniony nadawca towarów przewożonych w ramach wspólnej/wspólnotowej procedury tranzytu może sam potwierdzać ich wspólnotowy status.

11. Usprawnienie obsługi i wzrost wiarygodności wobec kontrahentów.

12. Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej jest bezterminowe.

Procedura uproszczona w miejscu + zgłoszenie uzupełniające
 • Świadectwo/pozwolenie uznawane jest we wszystkich krajach członkowskich UE,

 • każdy posiadacz certyfikatu AEO ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy,

 • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,

 • uprawnienie do wcześniejszej informacji o wybraniu przesyłki do kontroli,

 • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli,

 • uprawnienie do wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w miejscu innym niż oddział celny,

 • szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych:

      – możliwość otrzymania pozwolenia na odprawę scentralizowaną,

      – pozwolenie na wpis do rejestru zgłaszającego ze zwolnieniem z obowiązku przedstawienia towarów,

      – pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości,

 • inne:

      – dobre praktyki tj. indywidualne szkolenia, współpraca z przedsiębiorcami w zakresie wsparcia merytorycznego i pomocy w rozwiązywaniu problemów,

      – priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz obsługi wniosków o wydanie pozwoleń, zezwoleń, zaświadczeń itd.,

      – przeładunek/konsolidacja towarów objętych procedurą tranzytu,

 • Wzajemne uznawanie świadectw AEOF i AEOS

      – Japonia,

      – Stany Zjednoczone,

      – Norwegia,

      – Szwajcaria,

      – Andora,

      – Chiny.

Odprawa scentralizowana

1. Organy celne mogą zezwolić osobie, na jej wniosek, na złożenie w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby tej osoby zgłoszenia celnego towarów, które będą przedstawione w innym urzędzie celnym.

2. Wnioskodawca ubiegający się o pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, musi być upoważnionym przedsiębiorcą w zakresie uproszczeń celnych.

3. Urząd celny, w którym składa się zgłoszenie celne:

 • nadzoruje objęcie towarów procedurą celną;

 • prowadzi – w celu weryfikacji zgłoszenia celnego – kontrole celne, o których mowa w art. 188 lit. a) i b);

 • w uzasadnionych przypadkach, zwraca się do urzędu celnego, w którym towary są przedstawiane, o przeprowadzenie – w celu weryfikacji zgłoszenia celnego – kontroli celnych, o których mowa w art. 188 lit. c) i d); oraz

 • wypełnia formalności celne związane z pokryciem kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych odpowiadających jakiemukolwiek długowi celnemu.

4. Urząd celny, w którym składa się zgłoszenie celne oraz urząd celny, w którym są przedstawiane towary wymieniają informacje niezbędne do weryfikacji zgłoszenia celnego i do zwolnienia towarów.

5. Urząd celny, w którym są przedstawiane towary – bez uszczerbku dla własnych kontroli dotyczących towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych – przeprowadza kontrole celne, o których mowa w ust. 3 lit. c), i dostarcza wyniki tych kontroli urzędowi celnemu, w którym jest składane zgłoszenie celne.

6. Urząd celny, w którym jest składane zgłoszenie celne, zwalnia towary zgodnie z art. 194 i 195, biorąc pod uwagę:

 • wyniki własnych kontroli służących weryfikacji zgłoszenia celnego;

 • wyniki kontroli przeprowadzonych – w celu weryfikacji zgłoszenia celnego – przez urząd celny, w którym są przedstawiane towary oraz kontroli dotyczących towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub z niego wyprowadzanych.

Zabezpieczenie generalne

1. Jest udzielane wyłącznie osobie spełniającej wszystkie następujące warunki:

 • mającej siedzibę na obszarze celnym Unii,

 • brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy,

 • regularnie korzystającej z danych procedur celnych lub będącej posiadaczem pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania lub spełniającej kryteria określone w art. 39 lit. d). – spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością.

2. Jeżeli ma zostać złożone zabezpieczenie generalne długów celnych oraz innych należności, które mogą powstać, przedsiębiorca może uzyskać pozwolenie na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości lub uzyskać zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w art. 39 lit. b) i c):

b) wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;

c) wypłacalność, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

3. Jeżeli ma zostać złożone zabezpieczenie generalne długów celnych oraz innych należności, które powstały, upoważnionemu przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych zezwala się na wniosek na korzystanie z zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości.

4. Złożenie zabezpieczenia generalnego w obniżonej wysokości, o którym mowa w ust. 3, jest równoważne ze złożeniem zabezpieczenia.

Autor:

Piotr Czerkawski – Przedsiębiorca, ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wymiany towarowej z zagranicą, analityk, certyfikowany trener biznesu.

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.

2019-08-30T22:13:03+00:00